BizOps Manifesto แนวความคิดที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

BizOps Manifesto แนวความคิดที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

BizOps Manifesto ที่ BizOps Coalition ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์และผู้บริหารที่มีความคิดก้าวหน้า ในการนำแนวทาง BizOps มาใช้ในการปรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ ได้เปิดตัว BizOps Manifesto ที่เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาในการลดช่องว่างระหว่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่ง BizOps Manifesto เป็นการรวบรวมความคิดจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สำหรับใช้กำหนดค่านิยมและหบักการที่สำคัญเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและกลายเป็นธุรกิจดิจิทัลได้ในที่สุด

BizOps Manifesto

BizOps Manifesto ได้กำหนดค่านิยมหลักขึ้นมาเพื่อการจัดการแนวทางที่ดีขึ้นระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจและการลงทุนทางด้านไอที

ทั้งนี้จากการสำรวจที่จัดทำขึ้นโดย Project Management Institute พบว่า บริษัทต่างๆ ทั่วโลกรวมกันเสียเงินไปประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31 ล้านบาทในทุกๆ 20 วินาที กับโครงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัทที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งเท่ากับมีการสูญเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 62.5 ล้านล้านบาท ที่จะต้องเสียไปต่อปี ดังนั้น BizOps Manifesto จึงได้กำหนดค่านิยมหลักขึ้นมาเพื่อการจัดการแนวทางที่ดีขึ้นระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจและการลงทุนทางด้านไอที นั่นคือ ความไว้วางใจและการทำงานร่วมกันเหนือปัจเจกนิยมและการลำดับชั้น การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น การตัดสินใจและการโน้มน้าวใจ และสุดท้ายคือการเรียนรู้และดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างจริงจัง

BizOps Coalition

นอกจากนี้ BizOps Manifesto ยังได้นำเสนอแนวทางหรือกรอบความคิดในการบริหารงานทางด้าน IT เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้  ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขั้นต้น ผู้บริหารขององค์กรจะต้องตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด องค์กรจะต้องยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ซอฟต์แวร์จะอยู่ในระหว่างการผลิต และทีมเทคโนโลยีต้องติดตามผลลัพธ์ของการส่งมอบซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ซึ่ง BizOps Manifesto ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรโดยทั่วไป แต่สิ่งที่จะทำให้การลงทุนทาง IT ล้มเหลว คือ ผู้บริหารของแต่ละองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการติดตามการส่งมอบระบบงานอย่างจริงจัง โดยจากการสำรวจพบว่ามีผู้บริหารขององค์กรเพียง 15% เท่านั้นที่มีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการส่งมอบระบบงานที่ลงทุนไปแล้ว ว่าระบบ IT นั้นจะสามารถผลักดันให้องค์กรกลายเป็นองค์กรดิจิทัลได้ตามเป้าหมายขององค์กร

เทคโนโลยี BizOps Manifesto

ดังนั้นเพื่อให้การลงทุนทางด้าน IT ขององค์กรไม่สูญเปล่าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทีมผู้บริหารทาง IT ขององค์กรจะต้องมีรูปแบบและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ทีม IT ในการผลักดันให้เป็นองค์กรดิจิทัลได้ในที่สุด

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ Blockchain technology ธุรกรรมออนไลน์ ดิจิตอลแบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน