City Tree เป็นเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการแก้ปัญหามลพิษในอากาศให้คนเมือง

City Tree เป็นเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการแก้ปัญหามลพิษในอากาศให้คนเมือง

               City Tree เพราะว่าอากาศทำให้มนุษย์มีชีวิต ดังนั้น ใคร ๆ ก็ปรารถนาอากาศดีที่ไม่ทำร้ายปอด แต่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า มลพิษในอากาศกำลังเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งพื้นที่จำกัดแต่มีคนจำนวนมากมายทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างแออัด ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเยอรมนี คือ Green City Solutions จึงออกแบบงานประติมากรรมที่เป็นส่วนผสมระหว่างศาสตร์ชีววิทยา กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ตั้งชื่อว่า City Treeออกเสียงแบบไทยๆ ว่า “ซิตี้ ทรี” เพื่อช่วยแก้ปัญหามลพิษในอากาศให้คนเมือง City Tree เป็นการมอสส์นำมาเลี้ยงไว้ในตู้ขนาดใหญ่ ใบของมอสส์มีพื้นที่ผิวมาก มันจึงช่วยดูดซับมลพิษในอากาศได้                รูปร่างของ City Treeคล้ายแท่นหรือตู้ มีความกว้าง 3 เมตร สูงจากพื้นดิน  4…

Read More