Genopo App แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้บนสมาร์ทโฟน

Genopo App แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้บนสมาร์ทโฟน

Genopo App แอพพลิเคชั่น Genopo ถูกพัฒนาขึ้นโดย Garvan Institute of Medical Research ทำงานร่วมกับ University of Peradeniya ในประเทศศรีลังกา ทำให้จีโนมิกส์สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหรือแหล่งที่มีทรัพยากรน้อยได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาเชื้อโรคได้ที่โรงพยาบาลห่างไกลเมืองหลวงได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีจีโนมนั้นได้ให้ความเห็นว่า การวิเคราะห์ DNA และ RNA จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูงเท่านั้น Genopo App แอพพลิเคชั่นสามารถติดตามป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโคโรน่าไวรัสได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่โรงพยาบาลเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงจะสามารถตรวจวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวได้ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Genopo ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้ ผ่านสมาร์ทโฟนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้จะทำให้การวิเคราะห์จีโนมมีความรวดเร็ว และสามารถติดตามป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโคโรน่าไวรัสได้ ทั้งนี้นักวิจัยได้ทำการทดสอบแอพพลิเคชั่น Genopo ที่เป็นแอปพลิเคชันโอเพ่นซอร์ส ให้บริการฟรีผ่าน Google…

Read More